ИСТОРИЯ

Пренесъл през годините и времето опита и любовта си към марката, Исубус и екипът му е динамична фирма, отворена към почитателите на Isuzu в България.

За нас винаги най-важни са коректността, съпричастност към нуждите на клиентите и убеденост, че просперитетът на Исубус е резултат от успехите на неговите партньори

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Чрез тази политика, Управителят на “Исубус” ООД обявява своето намерение за поддържане на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда. Това ще доведе до подобряване на ефективността и ефикасността на протичащите процеси и постигане на по-добро качество на предлаганите продукти и услуги, с което ще удовлетворим изискванията на нашите клиенти, обществото и другите заинтересовани страни и правото на бъдещите поколения на здрава и пълноценна околна среда.

Мотивите за вземане на това решение са:

 • провеждане на стратегия на “Исубус” ООД, чрез непрекъснато усъвършенстване на ИСУ, с обхват на приложение продажба на автомобили ISUZU, резервни части и сервиз;
 • практическа реализация на отговорностите на Ръководството на “Исубус” ООД, при подобряване организацията на протичащите процеси;
 • усъвършенстване на прилаганите от Ръководството инструментариуми за вземане на решения, водещо до провеждане на печеливша пазарна стратегия;
 • утвърждаване и поддържане на имиджа на “Исубус” ООД, като доставчик на автомобили, удовлетворяващи изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • създаване на условия за мотивация и съпричастност на служителите, водещи до качествена работа, ред, дисциплина и лоялност към интересите на “Исубус” ООД.

Като следваме своята Политика, ние в “Исубус” ООД, работим, за да постигнем следните стратегически цели по качеството и околната среда:

 • “Исубус” ООД да бъде най-проспериращия доставчик на автомобили на българския пазар, изразяващо се в увеличаване на пазарния дял като цяло и заемане на водеща роля при продажбата на автобуси от средния клас;
 • разширяване обхвата на предлаганите сервизни услуги – териториално, чрез изграждане на нови сервизни центрове в цялата страна и технологично, чрез прилагането на нова съвременна техника при диагностицирането и ремонта на автомобилите;
 • непрекъснато обновяване на предлаганите автомобили – нови модели и надстройки, отговарящи на изискванията на Европейския пазар;
 • строга финансова отчетност и контрол на разходите;
 • провеждане на непрекъснати подобрения във всички дейности;
 • подобряване на ефикасността и ефективността на протичащите процеси;
 • постигане на максимална удовлетвореност на клиентите, като същевременно се защитават интересите на “Исубус” ООД и другите заинтересовани страни;
 • дълготрайни отношения с нашите външни доставчици и предприемане на съвместни действия за подобряване на качеството на продаваните продукти;
 • провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването й, към нейното възстановяване, запазване и подобряване;
 • спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото.

Като резултат от внедряването и успешното прилагане и развиване на ИСУ, ние ще постигнем:

 • увереност в способностите на “Исубус” ООД да предлага на клиентите си продукти и услуги, съответстващи на техните изисквания
 • удовлетворяване очакванията на обществото за високоефективна работа;
 • задоволяване потребностите на работещите в “Исубус” ООД и защита на интересите на собствениците, чрез високо трудово възнаграждение и оптимални разходи.

С тази Политика Управителят изразява своите очаквания за съпричастност, коректност и творчество от служителите на “Исубус” ООД, при практическото реализиране и постоянно подобряване на ИСУ.

Управител: Стоян Желев

27.02.2017

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА "ИСУБУС" ЕООД

Информация за нас

Исубус“ ЕООД (Администратор), е дружество, регистрирано в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 131380199, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ботевградско шосе“ № 459

Нашият основен стремеж при работа с лични данни

Исубус“ ЕООД събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на Регламент /ЕС/ 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни. Винаги обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработваме личните Ви данни.

 

Как и защо използваме личните Ви данни

За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения

Исубус“ ЕООД обработва идентификационните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате във връзка със сключени помежду ни договори. Също така, обработваме личните Ви данни, за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

Обработката се извършват с цел:

установяване на самоличността Ви като клиента;

управление и изпълнение на сключените договори за продукти и услуги;

изготвяна на предложение за сключване на договор;

за изготвяне и предоставяне на преддоговорна информация;

изготвяне и изпращане на фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;

за да осигурим необходимото Ви цялостно обслужване, в това число и следпродажбено обслужване, както и да събираме дължимите суми за ползваните продукти и услуги;

изпращане на куриерски услуги с уведомителни писма, обслужване на отказ от сделка, жалби и др. ;

уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки, сервизни кампании или за да отговорим на подадени от Вас молби, жалби, предложения;

установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;

извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор,

осъществяване на гаранционно и извън гаранционно сервизно обслужване;

 

За изпълнение на нормативни задължения

Ние обработваме личните Ви данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например, но не изчерпателно изброени:

предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;

задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

предоставяне на информация на държавните органи, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари;

предоставяне на информация пред органите на МВР, касаеща задължението ни, предвидено в Закона за движение по пътищата;

предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;

 

След Ваше съгласие

В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги на „Исубус“ ЕООД;

изпращаме маркетингови съобщения за директен маркетинг.

Уведомление за оттегляне на съгласие може да намерите тук

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните и законовите задължения на „Исубус“ ЕООД.

 

Какви данни обработваме

Данни за идентификация

трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

Данни за свързване с Вас

ел. поща, телефон

Други данни

информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително:

 • данни от Вашия автомобил (№ шаси, двигател, рег. №), година на производство, пробег, извършени сервизни услуги;

 • електронна поща, писма, информация за заявките ви за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

 • друга обратна връзка, която получаваме от вас;

 • видео записи, които се правят с цел осигуряване и подобряване на сигурността в офисите на дружество, осигуряване сигурността на служителите, Вашата сигурност и осигуряване сигурността на имуществото на „Исубус“ ЕООД

 • информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към „Исубус“ ЕООД

 

друга информация като:

» данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството;

» информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;

Когато обработваме основните Ви лични данни и описаните други данни за целите на предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, за изпълнение на Ваши заявки за услуги, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна, за изпълнение на тези цели. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с вас договор за продукт или услуга.

 

Как защитаваме Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме организационните и технически мерки, предвидени в Регламент /ЕС/ 2016/679 С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтриваме Вашите лични данни

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (10 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (10 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Кога и защо споделяме лични данни с трети лица

Лични данни можем да предоставим на следните категории получатели:

лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

пощенски оператори и куриерски дружества, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

служители на дружеството за обработване на договорните отношения;

банки и банкови институции, във връзка с обработването на плащанията;

лица, предоставящи лизингови услуги, когато сте избрали да придобиете собствеността на предлагания от нас продукт по силата на лизингов договор.

компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например – съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, държавни органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

производителите на марката на продукта, във връзка с който сте сключил договор с „Исубус“ ЕООД;

агенции за извършване на проучвания, касаещи клиентско задоволство

Исубус“ ЕООД. не предоставя данните Ви на трети лица, намиращи се в страни извън ЕИП или в страна, за която не е налице решение за прилагане на адекватно ниво на защита на личните данни.

 

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация

Вие имате право да поискате:

информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

Право на корекция

В случай че обработваме непълни или грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:

да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

Право на изтриване /право „да бъда забравен“/

Имате право да поискате да изтрием Вашите лични данни, а ние имаме задължението да изтрием данните Ви, без ненужно забавяне, когато са налице някое от посочените по – долу основания:

» личните Ви данни вече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

» оттеглили сте съгласието си, въз основа на което се основава обработването на данните Ви;

» възразили сте срещу обработването на данните Ви и нямаме законови основания за обработването им, които да имат преимущество или сте възразили срещу обработването на данните Ви за директен маркетинг;

» личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно;

Право на ограничаване на обработването:

Можете да поискате ограничаване на обработващите се лични данни ако:

оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им;

обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или

повече нямаме нужда от тези данни за целите на обработване, но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или

сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни

Можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и

обработването се извършва автоматично

Право на възражение

По всяко време имате право да:

възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;

възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на жалба

В случай че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни или да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Искане за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Искането може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние ще се произнесем по Вашето искане в 30-дневен срок от неговото подаване.

За Ваше улеснение образец на искането можете да намерите тук

 

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашите интернет сайт. Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни, които събираме.

 

Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 19.03.2021 г..

 

Затвори менюто