ИСТОРИЯ

Пренесъл през годините и времето опита и любовта си към марката, Исубус и екипът му е динамична фирма, отворена към почитателите на Isuzu в България.

За нас винаги най-важни са коректността, съпричастност към нуждите на клиентите и убеденост, че просперитетът на Исубус е резултат от успехите на неговите партньори

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

Чрез тази политика, Управителят на “Исубус” ООД обявява своето намерение за поддържане на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда. Това ще доведе до подобряване на ефективността и ефикасността на протичащите процеси и постигане на по-добро качество на предлаганите продукти и услуги, с което ще удовлетворим изискванията на нашите клиенти, обществото и другите заинтересовани страни и правото на бъдещите поколения на здрава и пълноценна околна среда.

Мотивите за вземане на това решение са:

 • провеждане на стратегия на “Исубус” ООД, чрез непрекъснато усъвършенстване на ИСУ, с обхват на приложение продажба на автомобили ISUZU, резервни части и сервиз;
 • практическа реализация на отговорностите на Ръководството на “Исубус” ООД, при подобряване организацията на протичащите процеси;
 • усъвършенстване на прилаганите от Ръководството инструментариуми за вземане на решения, водещо до провеждане на печеливша пазарна стратегия;
 • утвърждаване и поддържане на имиджа на “Исубус” ООД, като доставчик на автомобили, удовлетворяващи изискванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • създаване на условия за мотивация и съпричастност на служителите, водещи до качествена работа, ред, дисциплина и лоялност към интересите на “Исубус” ООД.

Като следваме своята Политика, ние в “Исубус” ООД, работим, за да постигнем следните стратегически цели по качеството и околната среда:

 • “Исубус” ООД да бъде най-проспериращия доставчик на автомобили на българския пазар, изразяващо се в увеличаване на пазарния дял като цяло и заемане на водеща роля при продажбата на автобуси от средния клас;
 • разширяване обхвата на предлаганите сервизни услуги – териториално, чрез изграждане на нови сервизни центрове в цялата страна и технологично, чрез прилагането на нова съвременна техника при диагностицирането и ремонта на автомобилите;
 • непрекъснато обновяване на предлаганите автомобили – нови модели и надстройки, отговарящи на изискванията на Европейския пазар;
 • строга финансова отчетност и контрол на разходите;
 • провеждане на непрекъснати подобрения във всички дейности;
 • подобряване на ефикасността и ефективността на протичащите процеси;
 • постигане на максимална удовлетвореност на клиентите, като същевременно се защитават интересите на “Исубус” ООД и другите заинтересовани страни;
 • дълготрайни отношения с нашите външни доставчици и предприемане на съвместни действия за подобряване на качеството на продаваните продукти;
 • провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването й, към нейното възстановяване, запазване и подобряване;
 • спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото.

Като резултат от внедряването и успешното прилагане и развиване на ИСУ, ние ще постигнем:

 • увереност в способностите на “Исубус” ООД да предлага на клиентите си продукти и услуги, съответстващи на техните изисквания
 • удовлетворяване очакванията на обществото за високоефективна работа;
 • задоволяване потребностите на работещите в “Исубус” ООД и защита на интересите на собствениците, чрез високо трудово възнаграждение и оптимални разходи.

С тази Политика Управителят изразява своите очаквания за съпричастност, коректност и творчество от служителите на “Исубус” ООД, при практическото реализиране и постоянно подобряване на ИСУ.

Управител: Стоян Желев

27.02.2017

Затвори менюто