SOFCO
Начало › За Исубус

"Исубус" ООД 

 

централа: (02)818-29-29 

факс: (02)818-29-19 

търг.отдел: (02)818-29-40/41 

 

за резервни части: +359889764121 

 

Адрес на "Исубус" ООД: 

бул. „Цариградско шосе“ 10-и километър, 1113, гр. София 

 

E-mail : office.isubus@isubus.bg 

 

Лични данни

ISUZU
AVIA
SOFCO
HISTORY

Пренесъл през годините и времето опита и любовта си към марката, Исубус и екипът му е динамична фирма, отворена към почитателите на Isuzu в България. 

За нас винаги най-важни са коректността, съпричастност към нуждите на клиентите и убеденост, че просперитетът на Исубус е резултат от успехите на неговите партньори

PERSPECTIVES

MAIN ACTIVITES

Интегрирана политика за управление на качеството и oколната среда 

 

Чрез тази политика, Управителят на “Исубус” ООД обявява своето намерение за поддържане на Интегрираната система за управление на качеството и околната среда. Това ще доведе до подобряване на ефективността и ефикасността на протичащите процеси и постигане на по-добро качество на предлаганите продукти и услуги, с което ще удовлетворим изискванията на нашите клиенти, обществото и другите заинтересовани страни и правото на бъдещите поколения на здрава и пълноценна околна среда. 

Мотивите за вземане на това решение са: 

провеждане на стратегия на “Исубус” ООД, чрез непрекъснато усъвършенстване на ИСУ; 

практическа реализация на отговорностите на Ръководството на “Исубус” ООД, при подобряване организацията на протичащите процеси; 

усъвършенстване на прилаганите от Ръководството инструментариуми за вземане на решения, водещо до провеждане на печеливша пазарна стратегия; 

утвърждаване и поддържане на имиджа на “Исубус” ООД, като доставчик на автомобили, удовлетворяващи изискванията на клиентите и заинтересованите страни; 

създаване на условия за мотивация и съпричастност на служителите, водещи до качествена работа, ред, дисциплина и лоялност към интересите на “Исубус” ООД. 

Като следваме своята Политика, ние в “Исубус” ООД, работим, за да постигнем следните стратегически цели по качеството и околната среда: 

“Исубус” ООД да бъде най-проспериращия доставчик на автомобили на българския пазар, изразяващо се в увеличаване на пазарния дял като цяло и заемане на водеща роля при продажбата на автобуси от средния клас; 

разширяване обхвата на предлаганите сервизни услуги – териториално, чрез изграждане на нови сервизни центрове в цялата страна и технологично, чрез прилагането на нова съвременна техника при диагностицирането и ремонта на автомобилите; 

непрекъснато обновяване на предлаганите автомобили – нови модели и надстройки, отговарящи на изискванията на Европейския пазар; 

строга финансова отчетност и контрол на разходите; 

провеждане на непрекъснати подобрения във всички дейности; 

подобряване на ефикасността и ефективността на протичащите процеси; 

постигане на максимална удовлетвореност на клиентите, като същевременно се защитават интересите на “Исубус” ООД и другите заинтересовани страни; 

дълготрайни отношения с нашите външни доставчици и предприемане на съвместни действия за подобряване на качеството на продаваните продукти; 

провеждане на комплекс от дейности за опазване на околната среда, които са насочени към предотвратяване на замърсяването й, към нейното възстановяване, запазване и подобряване; 

спазване на приложимите правни и други изисквания при управление на оценените аспекти на околната среда, свързани с въздуха, водата, почвата, персонала и обществото. 

Като резултат от внедряването и успешното прилагане и развиване на ИСУ, ние ще постигнем: 

увереност в способностите на “Исубус” ООД да предлага на клиентите си продукти и услуги, съответстващи на техните изисквания 

удовлетворяване очакванията на обществото за високоефективна работа; 

задоволяване потребностите на работещите в “Исубус” ООД и защита на интересите на собствениците, чрез високо трудово възнаграждение и оптимални разходи. 

 

С тази Политика Управителят изразява своите очаквания за съпричастност, коректност и творчество от служителите на “Исубус” ООД, при практическото реализиране и постоянно подобряване на ИСУ. 

 

Управител: Стоян Желев